Meny
Søk
Sørlandet SykehusSørlandet SykehusSørlandet Sykehus

Rapport om barn som pårørende

Rapport om barn som pårørende

En stor ny undersøkelse viser at helsevesenet mangler både kompetanse og systemer som ivaretar barn som pårørende. Det gjelder både når foreldre er somatisk syke, har psykiske helseplager eller om de har rusproblemer. Les mer her.

Rapporten viser at:
• Barn av psykisk syke foreldre rapportere lavere livskvalitet enn normalbefolkningen og foreldrene tror at barnas livskvalitet er bedre enn barna selv beskriver.
• Nesten en av fem (18 prosent) svarte ja på spørsmål om de har opplevd traumer. Andelen var langt høyere for barn som hadde foreldre på rusmiddelbehandling enn innen psykisk helsevern og somatikk.
• Barn og unge tar vesentlig mer omsorgsoppgaver og husarbeid enn vanlig. De bruker mye tid på det og opplever stress og belastning på grunn av det.
• Læreren er den personen barna opplever som den viktigste hjelperen etter familie og venner.
• Familier med rusproblem har en vanskeligere sosial situasjon enn de andre som deltar i studien. De har lav inntekt, usikrere boforhold og er de som flytter mest. En høy andel av foreldrene med ruslidelse har begått lovbrudd og har vært innsatt i fengsel.
• Foreldre i somatikkgruppen opplevde mest sosial støtte mens foreldre i rus- og psykiatrifeltet opplevde minst støtte og minst familiesamhold.
• Familiene har et stort behov for praktisk hjelp i hjemmet, men får nesten ikke slik hjelp av kommunale instanser. For mange er det familie og venner som avhjelper situasjonen.
• Helsepersonell i spesialisthelsetjenesten mangler fortsatt kompetanse om hvordan foreldres sykdom påvirker barna.
• Kommunehelsetjenesten følger bare delvis opp loven om barn som pårørende.

Saken er hentet fra http://www.sshf.no/pasient_/kompetansentre_/barnsbeste_/barnsbeste

Utviklet av Bysant AS